Globe Solutions gotowe na RODO

Globe Solutions gotowe na RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące
danych osobowych.

Pozdrawiamy
Globe Solutions sp. z o.o.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Globe Solutions sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Mickiewicza 5a („Administrator”).

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu: [email protected].

Dane osobowe będą przetwarzane przez Globe Solutions sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Mickiewicza 5a w szczególności

1)w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Globe Solutions sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Mickiewicza 5a. w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
d) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Globe Solutions sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Mickiewicza 5a.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych. Na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Globe Solutions sp. z o.o, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji
dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym unijnym RODO
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8- powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Globe Solutions sp. z o.o. : biura rachunkowe, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem.

 

Globe Solutions Logo

Kontakt

[email protected]
+48 22 750 69 20

Adres

Globe Solutions Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 5A
05-500 Piaseczno

hprand